# ไม้ที่ ผล
1 3 ชนะ
2 - แพ้
3 2 ชนะ
4 3 ชนะ
5 - แพ้
6 2 ชนะ
7 3 ชนะ
8 1 ชนะ
9 1 ชนะ
10 1 ชนะ
11 1 ชนะ
12 1 ชนะ
13 2 ชนะ
14 - แพ้
15 1 ชนะ
16 - แพ้
17 1 ชนะ
18 3 ชนะ
19 1 ชนะ
20 - แพ้
21 1 ชนะ
22 1 ชนะ
23 - แพ้
24 - แพ้
25 - แพ้
26 2 ชนะ
27 2 ชนะ
28 1 ชนะ
29 1 ชนะ
30 1 ชนะ
31 - แพ้
32 1 ชนะ
33 1 ชนะ
34 3 ชนะ
35 1 ชนะ
36 1 ชนะ
37 2 ชนะ
38 2 ชนะ
39 1 ชนะ
40 2 ชนะ
41 1 ชนะ
42 1 ชนะ
43 1 ชนะ
44 - แพ้
45 3 ชนะ
46 1 ชนะ
47 1 ชนะ
48 - แพ้
49 2 ชนะ
50 2 ชนะ
51 1 ชนะ
52 1 ชนะ
53 1 ชนะ
54 2 ชนะ
55 2 ชนะ
56 2 ชนะ
57 2 ชนะ
58 1 ชนะ
59 - แพ้
60 2 ชนะ
61 2 ชนะ
62 1 ชนะ
63 - แพ้
64 1 ชนะ
65 2 ชนะ
66 1 ชนะ
67 1 ชนะ
68 - แพ้
69 1 ชนะ
70 2 ชนะ
71 2 ชนะ
72 1 ชนะ
73 1 ชนะ
74 1 ชนะ
75 3 ชนะ
76 2 ชนะ
77 - แพ้
78 1 ชนะ
79 2 ชนะ
80 1 ชนะ
81 2 ชนะ
82 3 ชนะ
83 1 ชนะ
84 2 ชนะ
85 1 ชนะ
86 1 ชนะ
87 2 ชนะ
88 1 ชนะ
89 1 ชนะ
90 2 ชนะ
91 1 ชนะ
92 1 ชนะ
93 2 ชนะ
94 1 ชนะ
95 1 ชนะ
96 1 ชนะ
97 1 ชนะ
98 - แพ้
99 1 ชนะ
100 1 ชนะ
รวม ชนะ แพ้
100 84 16